หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา  มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเฐน
ภาสติ  วา กโรติ วา
ตโต นํ  ทุกฺขมเนวติ
จกฺกํ ว วหโต ปทํ

ใจ เป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง  ใจเป็นใหญ่
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ  ถ้าคนเรามีใจชั่วเสียแล้ว
การพูด การกระทำก็พลอยชั่วไปด้วย
เพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้น ทุกข์ย่อมตามสนองเขา
เหมือนล้อหมุน ตามรอยเท้าโค

Mind foreruns all mental conditions,
Mind is chief,mind-made are they;
If one speaks or acts with a wicked mind,
Then suffuring follows him
Even as the wheel,the hoof of the ox
.
Copyright © 2017 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป