หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา  มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน
ภาสติ  วา กโรติ วา
ตโต นํ  สุขมเนวติ
ฉายา ว อนปายินี

ใจ เป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง  ใจเป็นใหญ่
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ  ถ้าคนเรามีใจบริสุทธิ์
การพูด การกระทำก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วย
เพราะการพูดและการกระทำอันบริสุทธิ์นั้น
ความสุขย่อมตามสนองเขา เหมือนเงาติดตามตน

Mind foreruns all mental conditions,
Mind is chief,mind-made are they;
If one speaks or acts with a pure mind,
Then happiness follows him
Even as the shadow that never leaves.
 
Copyright © 2016 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป