หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
ผนฺทนํ จปสํ จิตฺตํ
ทรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ
อุชุง กโรติ เมธาวี
อุสุกาโรว เตชนํ

จิตดิ้นรน กลับกลอก ป้องกันยาก ห้ามยาก
คนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้
เหมือนช่างศรดัดลูกศร

The flickering , flickle mind,
Difficult to guard, difficult to control,
The wise man straightens,
As a fletcher , an arrow.
Copyright © 2017 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป