หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
นิพพาน
เมื่อว่าโดย  ธาตุ   ดังนี้

อตฺตโน สภาวํ ธาเรตีติ ธาตุ ฯ
ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่ง
สภาพของตนนั้นชื่อว่า ธาตุ

ธาตุ คือสิ่งที่ทรงสภาพของตนไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวิปริตไปเป็น อย่างอื่น

นิพพาน นั้นจัดเป็น ธัมมธาตุ เพราะว่ามีลักษณะที่ทรงสภาพของตนๆไว้  เพราะว่า
นิพพานเป็นลักษณะที่พ้นสงบจากรูป-นาม ขันธ์๕ ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้น


Copyright © 2017 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป