หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
"พระพุทธศาสนา คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้า  กว่าจะทรงค้นพบและตั้งขึ้นได้  ลำบากยากเย็นยิ่งกว่า     ใครสักคนจะมีลูกเป็นที่รักดังดวงใจ   ทำร้ายลูก ก็เท่ากับทำร้ายผู้เป็นแม่พ่อ  ทำลายพระพุทธศาสนา(ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยการประพฤติผิดธรรมหรือทำพระวินัยให้วิปริตคลาดเคลื่อนไปจากหลักเดิม) จึงไม่แตกต่างกับทำลายพระพุทธเจ้า......."
 
"การจงใจทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่สำเร็จผล น่าจะเกิดผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งร้ายน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เจตนาทำลาย แต่ประพฤติตนเช่นเจตนาทำลาย  บุคคลประเภทหลังนี้ โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนา  กล่าวได้ว่า เป็นผู้ทำกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น ทรงประคับประคองมา โดยมีพุทธบริษัทที่ดีรับมาประคับประคองต่ออย่างถือเป็นสมบัติล้ำค่า 
 
"....ไม่มีพระพุทธองค์แล้ว พระพุทธศาสนาคือตัวแทนของพระพุทธองค์  ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนา แม้ทำตนให้เศร้าหมองด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัย  แม้จะทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองไม่ได้  แต่เมื่อตนเป็นจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนา  ก็เท่ากับทำให้พระพุทธศาสนามีจุดเศร้าหมองปะปนอยู่   เล็กน้อยเพียงไรก็เป็นจุดดำ ความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น จึงเป็นการทำกรรมไม่ดีต่อสิ่งสูงสุด  ผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ทำกรรมไม่ดีนั้น ย่อมร้ายแรงแน่นอน  พึงอย่าประมาท พึงกลัวกรรมหนักที่จะเกิดจากการทำกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนา"
 
"การทำลายพระพุทธเจ้ากับการทำลายพระพุทธศาสนา ย่อมจะเป็นกรรมหนักเสมอกัน พึงสังวรระวังให้รอบคอบในเรื่องนี้ อย่าคิดอย่างประมาท...อย่าประมาทในเรื่องนี้  มิฉะนั้น เมื่อต้องได้เสวยผลแห่งการทำลายพระพุทธศาสนา จะทุกข์ทรมานนัก  ใครก็จักช่วยไม่ได้...."
 (จาก"แสงส่องใจ" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร)
 
 
 
Copyright © 2013 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป